INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“) Vám tímto oznamujeme, že zpracováváme Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho dítěte na základě zákonné povinnosti. Osobní údaje zpracováváme v listinné i elektronické podobě.

Výše uvedené Nařízení nám ukládá povinnost informovat Vás, subjekt údajů, o následujících skutečnostech týkajících se zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů:

  • Rozsah zpracování osobních údajů je shodný s údaji na přihlášce do kurzu: jméno dítěte, datum narození dítěte, adresa pobytu dítěte, kurz pro dítě – název kurzu, období konání kurzu, den a hodina konání kurzu, telefon a email zákonného zástupce, dále pak fotografie, videa a zvukové záznamy.
  • Účelem zpracování je vedení evidence členů spolku a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.), přihláška do kurzu – rozdělení dětí do kurzu dle věku, přiřazení do kurzu dle náplně kurzu, docházka do kurzu, aplikování systému omluv a náhrad jednotlivých lekcí kurzu, evidence plateb za kurz, zákonná povinnost vyplývající z platného zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a platného školského zákona č. 561/2004 Sb. včetně jejich pozdějších znění, a to zejména: účetní doklady (příjmové a výdajové pokladní doklady, faktury, atd.). Fotografie, videa a zvukové záznamy zpracováváme za účelem marketingové prezentace (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
  • Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy člen přestane vykonávat činnost, pro kterou je Správcem evidován). Osobní údaje v listinné podobě zpracováváme v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. po dobu nezbytně nutnou, která je uložena zákonnou povinností.
  • Máte právo po Správci požadovat přístup k osobním údajům týkající se Vás nebo Vašeho dítěte, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů a to elektronickou formou prostřednictvím e-mailu info@4gym.cz.
  • Máte právo podat stížnost dozorovému úřadu.

Děkujeme za Váš čas strávený těmito řádky. V případě Vašich dotazů, nás neváhejte kontaktovat!

Za spolek 4gym
Petra Hanáková, předsedkyně výboru

Podpořili nás